other events:

oct.21, vienna/Austria:
10 jahre moozak
oct.21, wien/Austria:
'fetzn' - das kleine symposion...
oct.21, /:
'fetzn' - das kleine symposion...
sat. june 02 2012 fluc wien/Austria

castello|osojnik|roisz
10 jahre fluc

angelica castello - recorders & electronics
maja osojnik - recorders & electronics
billy roisz - electronics & bass guitar

link: angelica castello , maja osojnik , billy roisz