other events:

aug.18, sokolowsko/Poland:
soundart at sanatory of sounds #4
aug.20, sokolowsko/Poland:
sonic luz at sanatory of sound...
sep.04, wien/Austria:
monday improvisers session
sat. oct. 22 2011 gruenspanmühlboden/feffernitz/Austria

subshrubs: 3/4 tag
subshrubs:
angelica castello
katharina klement
maja osojnik
billy roisz
subshrubs