similar events:

sep.19, schwaz/Austria:
duo klement-siewert
sep.20, wien/Austria:
de*civilize me!
sep.21, wien/Austria:
de*civilize me!
sun. june 09 2019
st. ruprecht (neue musik in)
wien/Austria

neue musik in st. ruprecht
the rnst: martel, normand & schellander
20:00

pierre-yves martel: viola da gamba
éric normand: e-bass
matija schellander: contrabass

link: http://nmr.klingt.org/